Wie is Jezus Christus?

Jezus ChristusIn het Christendom wordt Jezus gezien als de Zoon van God. Dit is de tweede “persoon” van de Drie-eenheid. In het Syrisch is de naam van Jezus Christus: Yeshu’ Mshiho. Yeshu’ betekent “de Heer is redding” en Mshiho betekent “de Messias”, of ook wel “de Gezalfde”.
In de Hebreeuwse bijbel komt het woord “mashiach” voor. Dit heeft dezelfde betekenis als het Syrische en Arabische woord “Mshiho” en “al-Masih”, wat de Gezalfde betekent. De Hebreeuwse bijbel werd ook door 72 Grieks sprekende rabbijnen vertaald, dit deden zij onafhankelijk van elkaar en op miraculeuze wijze waren alle vertalingen gelijk. Deze bijbel wordt de Septuagint genoemd. Het Hebreeuwse woord “mashiach” wordt hier door de rabbijnen in het Grieks als “christos” vertaalt. Hier komt het Nederlandse woord “Christus” vandaan.

In de Joodse traditie werden profeten, priesters of koningen symbolisch door God aangewezen en gezalfd. De persoon werd begoten met olie.

En hij zei tegen zijn mannen: ‘ De HEER verhoede dat ik mijn koning, Gods gezalfde, iets zou aandoen en mijn hand tegen hem zou opheffen. Hij is immers door de HEER zelf als koning aangewezen’.
– 1 Samuel 24:7

Wij als Christenen kennen dit als de doopsel, een van de sacramenten binnen het Christendom. Klik hier voor meer uitleg hierover.

De Messias als verlosser van de mensheid

De Joden verwachten de komst van de Messias, voor de bevrijding van het Joodse volk. In de bijbel staan tallozen profetieën over:

  • de geboorte van de Messias;
  • de Messias als profeet, priester en koning;
  • de lijdende Messias;
  • de mensenzoon in al Zijn glorie.

De geboorte van de Messias:

Daarom zal de Heere Zelf u een teken geven: Zie, de maagd zal zwanger worden. Zij zal een Zoon baren en Hem de naam Immanuel geven.
– Jesaja 7:14

En u, Bethlehem-Efratha, al bent u klein onder de duizenden van Juda, toch zal uit u Mij voortkomen die een Heerser zal zijn in Israël. Zijn oorsprongen zijn van oudsher, van eeuwige dagen af.
– Micha 5:1

De Messias als profeet, priester en koning

Een Profeet zal Ik hun verwekken uit het midden hunner broederen, als u; en Ik zal Mijn woorden in Zijn mond geven, en Hij zal tot hen spreken alles, wat Ik Hem gebieden zal.
– Deuteronomium 18:18

Een psalm van David. De HEERE heeft tot mijn Heere gesproken: Zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik Uw vijanden gemaakt zal hebben tot een voetbank voor Uw voeten… De HEERE heeft gezworen en Hij zal er geen berouw van hebben: U bent Priester voor eeuwig, naar de ordening van Melchizedek.
– Psalm 110:1, Psalm 110:4

Ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat Ik aan David een rechtvaardige Spruit zal verwekken; Die zal Koning zijnde regeren, en voorspoedig zijn, en recht en gerechtigheid doen op de aarde.
– Jeremia 23:5

De lijdende Messias

Zie, Mijn Knecht zal verstandig handelen, Hij zal verhoogd worden en verheven, ja, zeer hoog verheven worden. Wie heeft onze prediking geloofd, en aan wie is de arm van de HEERE geopenbaard? Want Hij is als een loot opgeschoten voor Zijn aangezicht, als een wortel uit dorre aarde. Gestalte of glorie had Hij niet; als wij Hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij Hem begeerd zouden hebben. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten, bekend met ziekte, en als iemand voor wie men het gezicht verbergt; Hij was veracht en wij hebben Hem niet geacht. Voorwaar, onze ziekten heeft Híj op Zich genomen, ons leed heeft Hij gedragen. Wíj hielden Hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen. Toen betaling geëist werd, werd Híj verdrukt, maar Hij deed Zijn mond niet open. Als een lam werd Hij ter slachting geleid; als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed Hij Zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen, en wie zal Zijn leeftijd uitspreken? Want Hij is afgesneden uit het land van de levenden. Om de overtreding van mijn volk is de plaag op Hem geweest. Men heeft Zijn graf bij de goddelozen gesteld, en Hij is bij de rijke in Zijn dood geweest, omdat Hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in Zijn mond geweest is. Maar het behaagde de HEERE Hem te verbrijzelen, Hij heeft Hem ziek gemaakt. Als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal Hij nageslacht zien, Hij zal de dagen verlengen; het welbehagen van de HEERE zal door Zijn hand voorspoedig zijn. Om de moeitevolle inspanning van Zijn ziel zal Hij het zien, Hij zal verzadigd worden. Door de kennis van Hem zal de Rechtvaardige, Mijn Knecht, velen rechtvaardig maken, want Hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal Ik Hem veel toedelen, en machtigen zal Hij verdelen als buit, omdat Hij Zijn ziel heeft uitgestort in de dood, onder de overtreders is geteld, omdat Hij de zonden van velen gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft.
– Jesaja 52:13; 53:1-12

De mensenzoon in al Zijn glorie

Jezus Zijn Glorie

Ik bleef toekijken in de nachtgezichten en zie, met de wolken des hemels kwam iemand gelijk een mensenzoon; hij begaf zich tot de Oude van dagen, en men leidde hem voor deze; en hem werd heerschappij gegeven en eer en koninklijke macht, en alle volken, natiën en talen dienden hem. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die niet zal vergaan, en zijn koningschap is een, dat onverderfelijk is.
– Daniël 7:13-14

De vervulling van de profetieën over

  • De geboorte van de Jezus;
  • Jezus als profeet, priester en koning;
  • Jezus als de lijdende Messias;
  • Jezus als de mensenzoon in al Zijn glorie.

De geboorte van Jezus

Terwijl hij deze dingen overwoog, zie, een engel van de Heere verscheen hem in een droom en zei: Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, bij u te nemen, want wat in haar ontvangen is, is uit de Heilige Geest; en zij zal een Zoon baren, en u zult Hem de naam Jezus geven, want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden. Dit alles is geschied opdat vervuld werd wat door de Heere gesproken is door de profeet, toen hij zei: Zie, de maagd zal zwanger worden en een Zoon baren, en u zult Hem de naam Immanuel geven; vertaald betekent dat: God met ons.
– Matteüs 1:20-23

En nadat hij alle overpriesters en schriftgeleerden van het volk bijeen had laten komen, wilde hij van hen weten waar de Christus geboren zou worden.
Zij zeiden tegen hem: In Bethlehem, in Judea, want zo staat het geschreven door de profeet: En u, Bethlehem, land van Juda, bent beslist niet de minste onder de vorsten van Juda, want uit u zal de Leidsman voortkomen Die Mijn volk Israël weiden zal.
– Matteüs 2:4-6

Jezus als profeet, priester, koning

De vrouw zei tegen Hem: Ik weet dat de Messias komt; wanneer Die gekomen zal zijn, zal Hij ons alles verkondigen.
– Johannes 4:25

Daar is de Voorloper voor ons binnengegaan, namelijk Jezus, Die naar de ordening van Melchizedek Hogepriester geworden is tot in eeuwigheid.
– Hebreeën 6:20

Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden, en
God, de Heere, zal Hem de troon van Zijn vader David geven, en Hij zal over het huis van Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn Koninkrijk zal geen einde komen
– Lucas 1:32-33

Jezus als de lijdende Messias

Want zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van de grote vis was, zo zal de Zoon des mensen drie dagen en drie nachten in het hart van de aarde zijn.
– Matteüs 12:40

Jezus als de mensenzoon in al zijn Glorie

En Jezus zei tegen hen: Voorwaar, Ik zeg u dat u die Mij gevolgd bent, in de wedergeboorte, als de Zoon des mensen zal zitten op de troon van Zijn heerlijkheid, ook zult zitten op twaalf tronen en de twaalf stammen van Israël zult oordelen.
– Mattheüs 19:28

Wat zeiden Zijn apostelen over Hem

Toen Jezus in het gebied van Caesarea Filippi kwam, vroeg hij zijn leerlingen: ‘Wie zeggen de mensen dat de Mensenzoon is?’ Ze antwoordden: ‘Sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia of een van de andere profeten.’ Toen vroeg hij hun: ‘En wie ben ik volgens jullie?’ ‘U bent de Messias, de Zoon van de levende God,’ antwoordde Simon Petrus. “Daarop zei Jezus tegen hem: ‘Gelukkig ben je, Simon Barjona, want dit is je niet door de mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel.
– Matteüs 16:13-16

Jezus heeft nog veel meer wondertekenen voor zijn leerlingen gedaan, die niet in dit boek staan, maar deze zijn opgeschreven opdat u gelooft dat Jezus de messias is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven leeft door zijn naam.
– Johannes 20:30-31

Die, hoewel Hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar Zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood. Daarom heeft God Hem ook bovenmate verhoogd en heeft Hem een Naam geschonken boven alle naam, opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn, en elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader.
– Filippenzen 2:6-11

We kunnen uit de bovenstaande teksten duidelijk lezen dat Jezus en zijn apostelen precies wisten wie Hij was, namelijk de Messias, de Zoon van God.

Wat heeft Jezus voor ons gedaan?

Jezus gekruisigd

Jezus heeft in zijn tijd vele wonderen verricht. De blinde laten zien, de zieke genezen en zelfs de doden opgewekt. Echter was de taak van Jezus groter dan dit allemaal. Eén van de grote taken waar Jezus voor kwam was om als een lam van God te dienen. Na de zondeval van Adam werden de poorten van het Paradijs gesloten en werden deze bewaakt door de Serafijnen. Hierdoor was het onmogelijk voor de mensen om in de hemel te komen. Toen Jezus aan het kruis stierf daalde hij naar sheol, het dodenrijk.Hierdoor heeft Hij met zijn dood onze dood opgeheven. Dit gebeurde op Goede vrijdag tot Pascha. 
Maar waarom was dit nodig? Waarom kwam de Allerhoogste God op aarde omwille van ons mensen om te lijden, had dit niet anders gekund?
We moeten begrijpen dat God perfect is. Niet alleen in zijn liefde en barmhartigheid, maar ook in rechtvaardigheid.
Rechtvaardigheid is dat elke zonde bestraft zou moeten worden, maar vanuit je liefde en barmhartigheid wil je de ander vergeven. Zo zegt een kerkvader:

Zoals een sterk stromende fontein niet door een handjevol zand wordt geblokkeerd, zo zal de barmhartigheid van de Schepper niet worden overwonnen door de slechtheid van Zijn schepselen.
– Isaac de Syriër

De mens, Adam, werd uit het paradijs verbannen. Het was onmogelijk om terug te keren bij God. Vanuit Zijn barmhartigheid wilde Hij de mensheid vergeven en verlossen van de dood. Zo heeft Hij Adam en Eva de Verlosser belooft die met zijn hiel de kop van de slang zal vermorzelen (Genesis 3:15).

 

Jezus Zijn opstandingVoor de vergeving van zondes moeten offers gemaakt worden. In de Joodse traditie wordt er elk jaar een lam geofferd voor de zonde van de mens. De dag voor dit feestdag werd de voorbereidingsdag genoemd. In de Syrische taal betekent het woord vrijdag (Yome d’oruto), voorbereidingsdag. Jezus heeft voor ons Christenen een einde gemaakt aan deze traditie door zichzelf op te offeren als de perfecte Lam van God, die zonder zonde is. Dit gebeurde allemaal op vrijwillige basis. In de profetie van Jesaja lezen wij dat de striemen van de Messias ons genezing bracht. Zijn lijden heeft ons, de echte volgelingen van de Christus, die volgens Zijn wil leven, verlost van de dood. Met zijn bloed heeft Hij onze zondes weggewassen. Niet vanwege onze daden, maar door Zijn genade. Tijdens Zijn kruisdood heeft Hij niet alleen de dood overwonnen, maar heeft hij de poorten van het Paradijs geopend en ervoor gezorgd dat het weer mogelijk was voor de mens om bij God te komen. Op de derde dag (Pasen) vieren wij de herrijzenis van onze Heer.
Wij hoeven geen lamoffers te maken, maar Jezus vraagt wel van ons om ter nagedachtenis van Hem het brood te breken en zijn bloed te drinken.

Wie Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven, en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.
– Johannes 6:54

En Hij nam brood en nadat Hij gedankt had, brak Hij het en gaf het aan hen met de woorden: Dit is Mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot Mijn gedachtenis. Evenzo nam Hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in Mijn bloed, dat voor u vergoten wordt.
– Lucas 22:19-20