Genezing van de verlamde

Op zondag 28 februari 2010 herdenken wij dat onze Here Jezus een man genas van zijn verlamming. De verlamde werd door vier mannen op een bed bij Jezus gebracht. Nadat Jezus zag hoe groot het vertrouwen van de mannen was, genas hij de verlamde.

De kerkdienst begint om 8:45 uur.
Het verhaal over de genezing van de verlamde wordt in de bijbel door drie evangelisten verteld, te weten: Matteüs, Markus en Lucas.

De genezing van de verlamde volgens Matteüs:

Hij stak per boot over en kwam in zijn stad. Daar brachten ze een verlamde bij Hem, die op een bed lag. Bij het zien van hun vertrouwen zei Jezus tegen de verlamde: ‘Wees maar gerust, vriend, uw zonden worden u vergeven.’ Nu zeiden een paar schriftgeleerden onder elkaar: ‘Die man lastert God’. Jezus wist wat voor gedachten ze koesterden. Hij zei: ‘Waarom koestert u die boze gedachten? Want wat is eenvoudiger? Zeggen: uw zonden worden vergeven, of zeggen: sta op en loop? Maar opdat u weet dat de Mensenzoon bevoegd is om op aarde zonden te vergeven’ – toen zei Hij tegen de verlamde: ‘Sta op, pak uw bed op en ga naar huis.’ En hij stond op en ging naar huis. Toen de menigte dit zag, kregen ze ontzag, en ze verheerlijkten God, die deze bevoegdheid aan mensen geeft.
– Mat 9:1-8

De genezing van de verlamde volgens Lucas:

Op een dag gaf Hij onderricht terwijl er farizeeën en wetsleraren bij zaten. Ze waren gekomen uit alle plaatsen van Galilea en Judea en uit Jeruzalem. In Hem was kracht van de Heer om te genezen. Toen kwamen er mannen aan, met op een draagbed iemand die verlamd was. Ze zochten een mogelijkheid om hem binnen te brengen en voor Hem neer te zetten. Maar omdat ze vanwege de menigte geen kans zagen om hem binnen te brengen, gingen ze het dak op en lieten ze hem met bed en al tussen de tegels door neer in de kring vóór Jezus. Toen Hij hun vertrouwen zag zei Hij tegen de man: ‘Uw zonden zijn u vergeven.’ De schriftgeleerden en farizeeën hadden hun bedenkingen. ‘Wat is dat voor iemand,’ zeiden ze, ‘die zo godslasterlijk spreekt? Wie anders dan God alleen kan zonden vergeven?’ Jezus doorzag hun bezwaren en gaf hun een weerwoord: ‘Wat hebt u voor bezwaar? Wat is eenvoudiger? Zeggen: “Uw zonden zijn u vergeven”, of zeggen: “Sta op en loop”? Maar opdat u weet dat de Mensenzoon bevoegd is om op aarde zonden te vergeven’, zei Hij, nu tegen de verlamde: ‘Ik zeg u, sta op, pak uw bed op en ga naar huis.’ En meteen stond hij voor hun ogen op, pakte het bed waarop hij had gelegen, en ging naar huis terwijl hij God verheerlijkte. Verrukking maakte zich van iedereen meester. Ze verheerlijkten God en zeiden vol ontzag: ‘Het is ongelooflijk wat we vandaag gezien hebben.’
– Luc. 5: 17-26